Janka Tanya Nonprofit Kft. aktív korú autista spektrum zavarral élȍ értelmi fogyatékos személyek számára biztosít napközbeni foglalkozási lehetȍséget.

Célja: az aktív korú autizmus spektrum zavarral élȍ (ASD) értelmi fogyatékos személyek esélyegyenlȍségének támogatása. A Janka Tanya az autista értelmi fogyatékosok lehetȍségeire helyezi a hangsúlyt a fogyatékosságaik helyett: ezeket az embereket önálló egyéniségeknek tekinti saját igényeikkel, kéréseikkel. Fȍ célja ezen személyek esélyegyenlȍségének támogatása.

Magyarországon az aktív korú autista értelmi fogyatékosok ellátása és támogatása pillanatnyilag nem teljeskörȕ. Speciális iskolákbancsak 18-24 éves korukig van lehetȍségük napközi ellátást kapni. Ezt követȍen vagy a családban, otthonában marad a fogyatékos személy, vagy intézetbe költözik, ahol az intézet kereteitȍl függȍen kap ellátást, néhány intézetben napközi foglalkozást.

Az országban már találhatók majorságok, kis lakóotthonok, amelyek az ott lakók számára a lehetȍségekhez mérten igyekeznek napközi foglalkozást nyújtani. A Janka Tanya Nonprofit Kft. az elsȍk között kíván egy olyan intézetet létrehozni, ahol önálló, specializált napközi foglalkozást biztosítanak. A Janka Tanya célja olyan napközi foglalkozás megvalósítása, amely a résztvevȍknek lehetȍvé teszi a sikerélmény megélését és - az Intézet lehetȍségeit figyelembe véve - hozzájárul ahhoz, hogy az ellátottak részt vehessenek a társadalom életében. 

Janka Tanya szervezeti kereteket és rendszerességet nyújt és ez által biztosítja, hogy az élet az autista emberek számára is kiszámítható és biztonságos legyen. A biztonságérzet a személyes fejlȍdés alapja. A Janka Tanyán fontos szerepe van a helyi lakossággal való kapcsolattartásnak: az itt foglalkoztatottak részt vehetnek a társadalom mindennapi életében és ezzel megismerhetik egy nagy közösséghez tartozás érzését, a környezet pedig megtapasztalhatja, hogy az autista értelmi fogyatékos személyek is hozzá tudnak járulni a társadalom életéhez.

Janka Tanya vezetȍi és egyben gondozói is Janneke Brinks és Bárányos Katalin, a Triple C gyógypedagógiai elmélet model szerint fogják foglalkoztatni a foglalkoztatottakat.

Triple C az egy - a holland Hans van Wouwe és Dick de Weerd által kidolgozott - gyógypedagógiai model a viselkedési és pszichés zavarokkal élȍ értelmi fogyatékos személyek gondozói, ápolói számára.

A három C jelentése:

  • Cliënt (ügyfél/ foglalkoztatott)
  • Coach (tréner)
  • Competentie (elkalmasság)

Triple C model célja:Másképp gondolkodni, Másképp nézni és Másképp tenni.

A Triple C modell nem az ellenȍrzésre, utasításra, vagy a problémás viselkedés menedzselésére helyezi a hangsúlyt, hanem a normális élet helyreállítására. (Ten Horst, 1994) Ennek eszköze az "ügyféllel/ foglalkoztatottal" való feltétel nélküli gondozói kapcsolat építése és együtt munkálkodás egy értelmes napi program létrehozásán keresztül.

Az ember formálja az embert: Triple C kiindulási pontja, hogy az emberi viselkedést erȍsen meghatározzák az életkörülményeik. Egy normális, emberhez méltó környezet normális emberi viselkedésre ösztönöz. Vizsont, ha az embereket egy embertelen környezetbe helyezik - például bezárják - nem várható el, hogy normális, emberi viselkedést mutassanak.

Janka Tanya a feltétel nélküli gondozói, támogató kapcsolatot felépítve és együtt munkálkodva egy értelmes napi programon keresztúl, a "normális élet"helyreállításán dolgozik.

" Annyira egyszerȕen amennyire csak lehet, csak annyira speciálisan amennyire szükséges." 

Janka Tanya kiindulási pontja, hogy az emberi viselkedést erȍsen befolyásolja a környezete ahol él. Az ember nem magátol lesz ember, hanem más emberektȍl való nevelésre és támogatásra van szüksége, Fȍként a fogyatékos személyeknek alapvetȍ fontosságú, hogy személyes gondviselést, támogatást kapjanak, akkor is ha nem kívánatos viselkedést mutatnak.

Janka Tanya fȍ tevékenységei:

  • könnyȕ bedolgozói munka
  • kertészkedés
  • favágás
  • állattartás
  • Janka Tanya háztartás körüli munkái (pl: kávé/ tea fȍzés, az épület tisztántartása stb

projekt feladatok: Janka Tanya bérelhetȍ lesz különbözȍ kerti munkák végzésére úgy mint pl: fȕ nyírás, konyhakert rendben tartására, favágás, fabehordás, ház körüli munkák, stb. feladatokra.

Telephely: Janka Tanya Nonprofit Kft. székhelye és a projekt keretében kialakításra kerülȍ autista és megváltozott munkaképességȕ személyek napközi foglalkoztatójának tervezett helyszíne Tótvázsonyban található.

Tótvázsony a Balaton-felvidék egyik festȍi szépségȕ medencéjében, a Vázsonyi-medence keleti részén, a Veszprém-tapolcai úttól délre fekszik, Veszprémtȍl 14, Balatonfüredtȍl 10 km távolságra. Az 1200 lelkes falú Veszprém felȍl a 74-es fȍ úton könnyen megközelíthetȍ , közvetlen autóbuszjáratok indulnak a településre mind Balatonfüredrȍl, mind pedig Veszprémbȍl. 

Janka Tanya a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt az Autista és megváltozott munkaképességȕ személyek foglalkoztatásának elȍsegítésére kiírt TIOP-3.2.4.-13/1 pályázati forrásból tervezi kivitelezni a napközi foglalkoztatót. A pályázati elbírálás jelenleg (november 2013) még elbírálás alatt áll. Amennyiben a pályázat eredménye sikeres lesz, Janka Tanya egy éven belül megnyithatja kapuit.